Series 43 -Gazetteer of Bombay Presidency -Vol IX -Part II -Year 1899 / બોમ્બે પ્રેસિડેનસી ગેઝેટીયર -વર્ષ ૧૮૯૯ -ખંડ ૯ -ભાગ ૨ 8


Update: 13-Jan-2017 – Changed links to archive.org


21-Jan-2012

||  જય લક્ષ્મીનારાયણ   ||       ||   જય સનાતન ધર્મ   ||
|| Jay Laxminarayan   ||       || Jay Sanatan Dharm  ||

Gazetteer of Bombay Presidency -Vol IX -Part II -Year 1899

Under the British rule, in the year 1899, a Gazetteer of the Bombay Presidency was released. This book has excellent compilation of information about Muslims of Gujarat.
અંગ્રેજ સરદારના રાજ્યમાં, વર્ષ ૧૮૯૯માં, બોમ્બે પ્રેસિડેનસી ગેઝેટીયર બહાર પાડવામાં આવી. આ પુસ્તકમાં ગુજરાતના મુસલમાનો પર બહું સારી માહિતીનો સંગ્રહ જોવા મળે છે.

Amongst the several muslim castes and tribes mentioned in the book, the most noteworthy and relevant castes are the “Khojahs”, “Matia Kanbis” and “Momnas”.
તે પુસ્તકમાં જણાવેલ ઘણા બધા મુસ્લિમ જાતિ પ્રજાતિઓ વચ્ચે “ખોજા”, “મતિયા કણબી” અને “મોમના” જાતિઓની જાણકારી આપણી માટે નોંધ કરવા લાયક જાતિઓ  છે.

Section 1 – “Khojah”: The Khojah section clearly mentions that Khoja follow Nizari Ismaili religion and Pirana Satpanth religion is a off shoot of Khojah’s Satpanth religion. Both religions are largely one and the same religion. It also clearly mentions that Imam Shah Bawa converted many Hindus to Muslim religion.
વિભાગ ૧ – “ખોજા”: આ વિભાગમાં ખોજાઓ નીઝારી ઈસ્માઈલી ધર્મ પળે છે અને પીરાણા સતપંથ ધર્મ આ ખોજામાં થી છુટા પડીને ઉભો કરેલ ધર્મ છે. બન્ને ખોજા અંદ પીરાણા સતપંથ ધાર્મિક રીતે લગભગ એક સરખો ધર્મ પાળે છે. અહી એમ પણ જાણવામાં આવ્યું છે કે ઈમામ શાહ બાવાએ ઘણા બધા હિંદુઓને મુસલમાન બનાવ્યા છે.

Some of the important points worth noting in this section are;
આ વિભાગમાં નોંધ કરવા લાયક મુખ્ય મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે;

 1. There are Gupti communities (who hide their real identity) in Khojahs (& thus in Pirana Satpanth).
  ખોજાઓ (અને પીરાણા સતપંથીઓ) માં ગુપ્તી સંપ્રદાય (કે લોકો પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવતા હોય) છે.
 2. Pir Sadruddin started the concept of “Khanahs”.
  પીર સદૃદ્દીનએ “ખાના”ઓની પ્રથા શુરુ કરી.
 3. Ali is presented as Lord Vishnu’s 10th avatar.
  અલીને વિષ્ણુનો ૧૦મો અવતાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો.
 4. The last of Imams, Imam Mahdi is “Nishkalanki Narayan”.
  ઈમામોનો છેલ્લો ઈમામ એટલે ઈમામ મહદી “નિષ્કલંકી નારાયણ” છે.
 5. Imam Shah founded a new sect (Pirana Satpanth) which was very similar to Khojah faith.
  ખોજોના ધર્મના જેવોજ એક નવા ધર્મ (પીરાણા સતપંથ) ની શુરુઆત ઈમામ શાહે કરી.
 6. Khojahs recite Das Avatar.
  ખોજાઓ દસ અવતારને મને છે.
 7. See how Paval is prepared.
  “પાવળ” કેવી રીતે બનાવામાં આવતું.
 8. Ghat-Pat pooja is followed by Khojas.
  ખોજાઓ ઘટ-પાત પૂજા વિધિ કરે છે.

Section 2 – “Matia Kanbi”: Matia Kanbis are generally Leva Patidars who follow Imam Shah.
વિભાગ ૨ – “મતિયા કણબી”: ઈમામ શાહને માનનાર લેવા પાટીદાર લોકોને મતિયા કણબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

Some of the important points worth nothing in this section are;
આ વિભાગમાં નોંધ કરવા લાયક મુખ્ય મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે;

 1. Story behind how Imam Shah converted a group of Pilgrim on their way to Banaras.
  બનારસની યાત્રાએ જતા યાત્રાળુઓને ઈમામ શાહએ કેવી રીતે વટલાવ્યા તેની વાર્તા.
 2. Imam Shah converted number of Hindus who entered Islam under his guidance.
  ઈમામ શાહે ઘણા હિંદુઓને મુસલમાન બનાવ્યા.
 3. The followers of Pirana Satpanth are looked upon as source of revenue for Saiyyeds.
  પીરાણા સતપંથના અનુયાયીઓને આવકના શ્રોતના રૂપે સૈય્યદો જોતા હોય છે.
 4. Momnas, i.e, followers of Pirana Satpanth physically remain in their Hindu Castes but follow Muslim religion.
  મોમનાઓ એટલે પીરાણા સતપંથના અનુયાયીઓ તેમની હિંદુ જ્ઞાતિમાં રહે છે પણ મુસ્લિમ ધર્મ પાળે છે.

Section 3 – “Momnas”: Momnas are descendants of Hindus, converted to Shia Islam chiefly by Imam Shah.
ઈમામ શાહ દ્વારા, હિંદુઓ લોકો જેમને શિયા મુસલમાન બનાવામાં આવ્યા છે, તેવોને મોમના કહેવામાં આવ્યા છે. તેમના પૂર્વજો હિંદુ છે.

Some of the important points worth nothing in this section are;
આ વિભાગમાં નોંધ કરવા લાયક મુખ્ય મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે;

 1. Momnas dress like Hindus.
  મોમનાઓનો પહેરવાસ હિંદુઓના જેવો હોય છે.
 2. Story behind how Imam Shah converted people with the help of story of bringing rain during famine.
  દુષ્કાળના સમયમાં વરસાદ લાવીને ઈમામ શાહે ઘણા હિંદુઓને વટલાવ્યાની વારતા.
 3. Momnas are Shia Muslims.
  મોમનાઓ શિયા મુસલમાન છે.
 4. They follow Hindu practices.
  તેનો હિંદુ રિવાજો પાળે છે.

Read the relevant pages of Gazetteer, with all important points highlighted, as under;
મુખ્ય મુદ્દોને હાઈલાઈટ કરેલ આ ગેઝેટીયરના લગતા વળગતા પાનાઓ નીચે વાંચી શકશો;

This document, once again, conclusively proves beyond that Pirana Satpanth is a muslim religion. The outward Hindu look does not suggest its true religion. By religion, the Pirana Satpanthis are Muslims.
આ દસ્તાવેજ ફરી એક વખત નિર્ણાયક રીતે સાબિત કરે છે કે પીરાણા સતપંથ એક મુસ્લિમ ધર્મ છે. તેનો બાહ્ય હિંદુ દેખાવ એ તેના સાચા ધર્મનો સુચક નથી. ધર્મે પીરાણા સતપંથી મુસલમાન છે.

I request each and everyone to carefully analyze this document and accordingly spread the truth amongst other people.
દરેક લોકોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ દસ્તાવેજનું ધ્યાન પૂર્વક અધ્યયન કરીને અન્ય લોકો સામે સચ્ચાઈ રાખજો.

https://archive.org/details/Series43-gazetteerOfBombayPresidency-volIx-partIi-year1899

Real Patidar


Download / Print / View full article, with attachments [Best Option]:

http://www.box.com/s/ljzer6a160qty3dg15eiLeave a Reply

8 thoughts on “Series 43 -Gazetteer of Bombay Presidency -Vol IX -Part II -Year 1899 / બોમ્બે પ્રેસિડેનસી ગેઝેટીયર -વર્ષ ૧૮૯૯ -ખંડ ૯ -ભાગ ૨

 • RP Admin Post author

  If one agrees to some of your points and disagrees with remaining, it does not mean that such person is hypocrite. Show me a single point which I have agreed and later dis-agreed at the same time. None, you will find. Further, with respect to Christianity etc., I do not care what it says. For me Hinduism is all that matters. If anybody is fooled and made to believe a Muslim religion as a part of Hinduism, that is what I object. If you are really on side of Truth, Mr. Sunil, please stand-up and say, Satpanth is not a Hindu religion. Mr. Nitesh does not have this courage. It is people like Mr. Nitesh, who are behind spreading these falsehoods. Why dont you ask Mr. Nitesh to stop spreading falsehood that Satpanth is a Hindu sect. Ask him to me more positive. Let him bring out good values of Satpanth (no problem if they are islamic values), if people like them, they will accept them. Why he should take side of lies. Further, i have never ever said that I have any problem with Muslims. But that does not mean i propagate Islam. I stand by my faith that is Hinduism. Whoever wants to follow Islam without any un-due influence like of Satpanth are free. Why should anyone, least me, have any issue.

 • Nitesh Chhabhaiya

  Hello Fake Patidar,

  First of all let me know who was forthfather? was they Muslim?

  you are here wants to prove that Satpanth and Satpanthis are muslim that mean your forthfather was also muslim and they was muslim then how could be you are Hindu?

  One more you know our almost Samaj is believe in “Surdhan” and if you don’t know let me know you that all the “Surdhan” was by born and till their life they was Satpanthi that mean those all Surdhan are also muslim and you are also beliveing in Surdhan that means you are still Muslim.

  So first check your background then speak anything.

  If you think that you guys are true and we Satpanthi’s are fake and harm to Samaj then come and seat in front of and discuss otherwise just go to where from you come.

  or if you have dare then just call me will show you who is Muslim and who is Hindu.

  you can reach me skype: nitesh.chhabhaiya
  Cell: +91 94262 17685
  Cell: +86 137 253 28623
  Gtalk: nitesh.chhabhaiya@gmail.com

  Waiting for your reply.

  Nitesh Chhabhaiya

  • viral

   Dear Nitesh,

   Have badhi rite jyare sabit thayi gayu chhe ke tame muslim chho, tyare tame aava kharab sabdono prayog karo chho.

   Jo etlu badhu khotu lagtu hoy to tame aa miya dharam(satpanth) kem chhodi nathi deta.

   Jay Laxminarayan Bhagvan

 • DSR

  Satpanth/Sanatan dharma ni jay!!
  So, I’m glad to see that there are certain people who have the guts to write such stuff about the people they live with everyday. First and foremost, its necessary to keep in mind that in this Universe there’s only one God and only one religion i.e. Manavta (Insaaniyat, Humanity). Since you-realpatidar are writing stuffs about Satpanthis as some people who are totally like aliens to you. No one in this damn world has the right to curse any religion/caste/sect. One should respect each other. If one wants to follow a particular religion then no one has that authority or power to curse the other. I follow both the sects i.e. Laxminarayan as well as Satpanth.
  Rather than PROVING that Satpanthis are MUSLIMS, why not try and accept people the way they are and concentrate on things that are more important towards life? I’ve gone through parts of the website which shows nothing but chunks of needless information. This website only tries to prove one point that Satpanthis are Muslims. HOW can someone even create a website just to prove that Satpanthis are non-hindus?? There’s something seriously wrong. Everyone’s opinion should be heard, people have their own beliefs and sets of opinions.

  Why should we be hostile to people from other sect or caste? C’mon people why not try and bring this whole world together rather than dividing it. This is where unity is needed. All religions and caste should be revered. you-real patidar owe an answer. Tell me if I’m wrong coz I can never be.
  Respect all.

  Again, Jay Laxminarayan/Satpanth Ni Jay!.

  • Real Patidar

   Hi

   You have highlighted following important points;

   1) One universe / God / Humanity etc
   2) I write about people who are aliens
   3) Curse any religion etc
   4) Prove Satpanthis are Muslims
   5) Create a website to prove Satpanthis are Muslims
   6) Hostile against others
   7) Bring world together / Unity etc.

   Point-by-point answers;

   1) One universe / God etc: Fully agreed. But at the same time also keep in mind that there are difference religion / faiths in existence in this world.
   2) Writing about aliens: This is your unfounded presumption.
   3) Curse any religion: Fully agreed. Nobody is cursing anybody here.
   4) Prove Satpanthis are Muslims: Why should I prove such a thing which is a fact. All that I am doing is to compile all such documents of Governments and highly respected researchers, which prove that Satpanth is a Muslim sect. By compiling such legal documents, I am not at any fault.
   5) Create a website to prove Satpanthis are Muslims: Continuing with my point-4-answer above, the need arose because many preachers of Satpanth propagate Satpanth as a Hindu sect, with the obvious intention of attracting more and more Hindus towards it. It is well documented worldwide in government, research and legal records that design of Satpanth is to convert Hindus to Musims. Now when these unsuspecting Hindus get attracted to Satpanth believing it to be a Hindu sect, they are at very high and serious risk of getting converted into Muslims. This may not happen immediately, but it is highly probable that it will happen after few generations have passed. (The case of Kutch Kadva Patidar community is a classic example. The way it was victimised is well documented. Generations passed after attracting towards Satpanth but before converting them to Muslims). All this website tries to do is to present all the facts before the such people, so that they can make an informed decision about whether they want themselves or their future generations to be converted. You must be aware that to convert people without their express consent is a crime. I repeat it is a CRIME. This website tries to stop this crime from happening. It is a noble work, you should in-fact help us in stopping this crime.
   6) Hostile against others: This is again you unfounded presumption. This website has never said that Satpanth is a bad religion.
   7) Bring world together/unity: Fully agreed. But first stop your brethren from making a crime against you. Identify the intentions of your brethren. If he is a criminal, it is everybody’s duty to expose him. Join us.

   Have courage to be on the side of truth.

   • Pradeep Dahyalal Nathani

    પ્રિય સનાતાનીઓ,

    ભારતની અને ગુજરાત રાજ્યની સરકાર તથા અન્યો શું કહે છે?

    ૧) ગુજરાત વિદ્યાપીઠ – અમદાવાદ – કે જેને ગાંધીજીના આશીર્વાદ મળ્યા છે તે શું કહે છે
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series17
    ૨) ગુજરાતના સંત શ્રી વાલદાસ મહારાજનું નિવેદન શું છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series18
    ૩) ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા શું કહશે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series18
    ૪) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ શું કહ્વે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series8
    ૫) ગુજરાતી જોડણી કોશ શું કહે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series17
    ૬) ગુજરાતના ધર્મ સંપ્રદાય – ભારતીય અને ગુજરાત સરકારનો દસ્તાવેજ શું કહે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series29
    ૭) સ્વામીનારાયણના સાધુ શું કહે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series37
    ૮) મુંબઈ પ્રેસિડેન્સી ગઝેટીઅર શું કહે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series44
    ૯) અમદાવાદ DISTRICT ગઝેટીઅર શું કહે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series45
    ૧૦) બીજમારગી ગુપ્ત પાટઉપાસના અને મહાપંથી-સંતોની ભજનવાણી શું કહે છે?
    http://groups.google.com/group/sanatanpatidar/browse_thread/thread/૮૧૩૮૦૫અ૧ક૨ફ્દ્દ૩૮અ

    ૧૧) ગુજરાતી શબ્દ કોશ શું કહે છે?
    વાચો આ લીંક પર http://www.realpatidar.com/a/series17b
    ૧૨) ભારત સરકારની આર્થિક મદદ હેઠળ ગુજરાતી વિશ્વકોષ (એટલે Encyclopedia) બહાર પાડવામાં આવે છે. એક રીતે આને સરકારી દસ્તાવેજ પણ કહી શકાય તેમ છે.
    This book, called Gujarati Vishvakosh (Encyclopedia) is published under financial assistance of Indian government. In a sense this book can be called as a government document.

    આ વિશ્વકોશમાં આપણને જાણવા લાયક ત્રણ મુદ્દાઓ છે. જેમાં…
    ૧) ઈમામ શાહ
    ૨) પીરાણા પંથ
    ૩) સતપંથ
    … શામેલ છે.
    This encyclopedia contains three entries worth our attention, viz…
    1) Imam Shah
    2) Pirana Panth
    3) Satpanth

    તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, સમજાઈ જાય છે કે ઈમામ શાહ પોતે તાકિયા વાપરતા હતા.
    As can be inferred from the encyclopedia, Imam Shah himself had used Taqiyya.

    વધુ માહિતી માટે જુવો… / For more information see…

    http://www.realpatidar.com/a/series48

    આ ઉપર પ્રમાણેની વિગત વાચ્યા પછી સમાજની દરેક વ્યક્તિએ, સમાજના દરેક હોદ્દેદરોએ
    વિચારવાનું કે આપણી લીટી લાંબી કરવા કયા કયા પગલા ભરવા જેથી કરીને આવનારી પેઢીને આ મુસલમાન ધર્મના કલંકથી હંમેશને માટે છુટકારો મળે?


    Thanks & Regards

    Pradeep Nathani

    Resi : 2515-5771
    Cell : 98203-69377

    E-mail : pradeepnathani@gmail.com
    pdn123@rediffmail.com

 • piyush Nakrani

  It is true that Pirana sathpanth is a muslim Religion and each and every sanatani has to Oppose and strictly Follow the Rules of Sanatan Samaj we Can not Forget the Fight of our Purvaj Shri Keshra Bapa And Naran Bapa. Just Because of them We Can Recognise Real Hindu Religion. So thanks to them first and we should Carry on their Fight till our last Breath.