Series 36 -Pirana Satpanth’s religious head is a Muslim / પીરાણા સતપંથના ધાર્મિક ગુરૂ એક મુસલમાન

Update: 13-Jan-2017 – Changed links to archive.org


24-Jul-2011

|| જય લક્ષ્મીનારાયણ ||       || Jay Laxminarayan ||
હમણા થોડા દિવસ પહેલાંજ, એટલે તા. ૦૧ જુલાઈ ૨૦૧૧ ના પીરાણા સતપંથના ધાર્મિક ગુરૂ/પીર શામ્સુદ્ધીન બાવા ખાકીનો દેહાંત થયો છે. તેમનું ફોટું નીચે પ્રમાણે છે. તેઓ સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મના ગાદીના ૧૪માં વારસદાર (ગાદીપતિ) હતા.Few days back, i.e., on 01-Jul-2011, Pirana Satpanth’s Pir and religious head, Shri Shamshuddin Bawa Khaki expired. His photographs is given below. He was 14th heir to the seat of “Satpanth Sanatan Vedic Dharm”
Saiyyed Shamshuddin Khaki
તેમના મરણ પછી તેમના દીકરાઓએ બેસણાની જાહેર ખબર ગુજરાત સમાચારમાં છપાવી હતી, જે નીચે પ્રમાણે છે;After his death, his sons had published an advertisement in Gujarat Samachar news paper on 03-Jul-2011, Page 2, Bhuj Edition, which is given below.
Gujarat Samachar -03-Jul-2011 -Page 2

ઉપર જણાવેલ જાહેર ખબરમાં જાણવા લાયક મુખ્ય મુદ્દો છે… “સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મના પીર શ્રી પીરઝાદા સૈય્યદ શમ્સુદ્દીન બાવા સાહેબ ખાકી”

આનો અર્થ એમ છે કે “પીર શ્રી પીરઝાદા સૈય્યદ શમ્સુદ્દીન બાવા સાહેબ ખાકી” એ બીજા કોઈ નહિ પણ “સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મ”ના પીર/ગુરૂ છે.
Important points worth noting from the above advertisement is that… “Satpanth Sanatan Vedic Religion’s” Pir is none other than “Pirzada Saiyyad Shasuddhin Bawa Saheb Khaki”.
ત્યાર બાદ તારિક ૦૭ જુલાઈ ૨૦૧૧ના “સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મના અનુયાયીઓ” અને “નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાનના શ્રદ્ધાલોઓ”એ એક શ્રદ્ધાંજલિ કચ્છ મિત્રમાં છપાવી હતી. જે નીચે પ્રમાણે છે;There after on 07-Jul-2011, “Followers of Satpanth Sanatan Vedic Religion” and “Believers of Nishkalanki Narayan Bhagwan” had published their condolences in Kutch Mitra News Paper, Bhuj Edition, Page 9, which is as under;
Kutch Mitra, Bhuj Edition Dt: 07-Jul-2011 -Page 9
ઉપર બતાવેલ જાહેર ખબરમાં તમે સાફ જોઈ શકો છો કે  “સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મના અનુયાયીઓ” એ “તેમના પીર” ને હૃદયથી શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.
From the above advertisement it is clear that the followers of “Satpanth Sanatan Vedic Religion” have expressed their heartfelt condolences on the death of “their Pir”.
પણ, તેના પછી તા. ૦૯ જુલાઈ ૨૦૧૧ ના કચ્છ મિત્રમાં ક.ક.પા. સતપંથ સનાતન સમાજે, તા. ૦૭ જુલાઈ ૨૦૧૧ના છપાવેલ શ્રદ્દાન્જલીનો જાહેર રદિયો  છપાવેલ છે. જે નીચે મુજબ છે;But thereafter on 07-Jul-2011, once again in Kutch Mitra news paper of Bhuj edition, on page 5 a Disclaimer is published “K.K.P. Satpanth Sanatan Samaj”, which is reproduced below;
Kutch Mitra, Bhuj Edition Dt: 09-Jul-2011 -Page 5
ઉપર બતાવેલ “જાહેર રદિયો”ના મદદથી જનતાન સમક્ષ એવો સંદેશો મોકલવાની કોશિશ કરવામાં આવી છે, જાણે “સતપંથ ધર્મ” અને “પીર શામ્સુદ્ધીન બાવા” નો કોઈ સંબંધ નથી.Reading the above disclaimer, any normal reader would get an impression that “Satpanth Religion” and “Pir Shamsuddin Bawa” have no connection/relation.
પણ ધ્યાનથી વાંચ્યા બાદ તેનું અધ્યયન કરીએ તો સમજાઈ આવેશ કે ઉપર જણાવેલ “જાહેર રદિયો” તો ફક્ત લોકોની આંખમાં ધૂળ નાખવા શિવાય કઈ નથી. લોકોને મુજવાના “તાકિયાના” પ્રયોગનો આ એક સરસ દાખલો છે.તેના કારણો આ પ્રમાણે છે:However, after careful reading and analysing, it will become very clear that the Disclaimer published was just to fool people and has no substance in it. This is a very good example of use of “Taqiyya” to confuse people. The reasons for are;
1.   શ્રી ક.ક.પા. સતપંથ સનાતન સમાજે તા. ૦૯-૦૭-૨૦૧૧ના કચ્છ મિત્રમાં જે રદિયો આપ્યો છે, તે રદિયો આપવાનો તેમને કોઈ મૂળભૂત અને નૈથીક અધિકારાજ નથી. આવો અધિકાર તો ફક્ત પીરાણા સતપંથ ધર્મની સર્વોચ્ચ અને એક માત્ર માતૃ સંસ્થાનેજ છે. આ સંસ્થા જે કોર્ટના આદેશના પગલાં રૂપે સ્થાપેલી છે, તેનું નામ છે“ધી ઈમામ શાહ બાવા રોઝા સંસ્થાન કમીટી ટ્રસ્ટ” અને તેનું રેજીસ્ટરેશન નં છે “ઈ-૭૩૮”.
1.      Shri K K P Satpanth Santan Samaj has no basic and moral right to issue the disclaimer published on 09-Jul-2011 in Kutch Mitra news paper.  Such right is vested only the highest and mother institution of all Pirana Satpanthis. This institution was formed the order of the court and is called”The Imam Shah Bawa Roza Sansthan Committee Trust” having registration no as  “E-738”.
 
2.    “શ્રી ક.ક.પા. સતપંથ સનાતન સમાજ” એક “સામાજિક સંસ્થા” છે. તેને સતપંથ ધર્મના ધાર્મિક બાબતમાં છણાવટ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. પીરાણા સતપંથ ધર્મના ધાર્મિક બાબતે છણાવટ કરવાનો અધિકાર “ધી ઈમામ શાહ બાવા રોઝા સંસ્થાન કમીટી ટ્રસ્ટ”ને છે. આ ટ્રસ્ટમાં ૭ પાટીદાર ભાઈઓ છે અને ૩ સૈય્યદ ભાઈઓ છે. તેમજ ધર્મના મુખ્ય “કાકા”, હાલે શ્રી નાનકદસ કાકા, ગુરુ કરસનદાસ કાકા અને તેમના ગુરુ સવજી ભગત (પીરઝાદા સાથે કરસન કાકા અને સવજી કાકાનો ફોટો પણ જોઈ શકશો), ચેરમેન પદે હોય છે. આમ કુળ ૧૧ ટ્રસ્ટીઓ આ ટ્રસ્ટમાં છે. આ હકીકતથી સાફ થઈ જાય છે કે સૈયદ ભાઈઓ અને પાટીદાર ભાઈઓ વચ્ચે, સતપંથ ધર્મ બાબતે, વર્ષોથી સંબંધ છે અને એ સંબંધ પીર/ગુરુ અને મુરીદો/અનુયાયીઓ નો સંબંધ છે.
2.      “Shri K. K. P. Satpanth Sanatan Samaj” is a “Social Organisation”. With respect to Satpanth Religion, it does not have any right to issue any kind of clarification. Such right is vested only “The Imam Shah Bawa Roza Santhan Committee Trust”. This trust consists of 7 trustees from Patidar communitee and 3 trustees from Saiyyed community. The incumbent main “Kaka” is the chairman of the trust, who at present happens to be Nanakdas Kaka guru Karsan Kaka and his guru Savji Kaka. (You can see the photo of Pirzada Karsan Kaka and Savji Kaka). In this way, there are in total 11 trustees. With this fact, it becomes amply clear that Saiyyeds and Patidars share some kind of common relationship. For hundreds of years now, they shared the relationship of a “Pir/guru” that of “followers/believers”.
તેમના સંબંધ દર્શાવતું એક ફોટું પણ તમે નીચે જોઈ શકો છો, જેમાં કરસન કાકા અને તેમના ગુરૂ સવજીકાકા,પીર શમ્સુદ્દીન સાથે છે. પીર શામ્સુદ્ધીન વચ્ચે બેઠા છે.
From the photo below, you can see that Pirzada Shamsuddhin Khaki is sitting in the middle and Karsan Kaka (left) and his Guru Savji Kaka (right) are standing on either sides.
 

Pirzada Shamshuddin Karsan Kaka (left) and Savji Kaka (right)

3.       બીજી બાજુ સતપંથ સનાતન વૈધિક ધર્મના સેવકો ફક્ત ક.ક.પા. (કચ્છ કડવા પાટીદાર) જ્ઞાતિમાંજ છે એવું નથી. સતપંથ ધર્મને રબારી, લોહાણા (ખોજાઓ), બ્રાહ્મણો, ગુજ્જર, કોળી પટેલ, મુસ્લિમો, વગેરે ઘણી જ્ઞાતિના લોકો માને છે. ક.ક.પા. સતપંથ સમાજ તો ફક્ત કચ્છમાં રહેતાં કડવા પાટીદારોની એક નાની સામાજિક સંસ્થા છે. એ કઈ બીજા સતપંથી ભાઈઓ વતીથી નિવેદન/રદિયો ન આપી શકે. ક.ક.પા. સતપંથ સનાતન  સમાજે આપેલ રદિયાનું કોઈ વજુદ નથી / મતલબ નથી.
3.      On a different note, the followers of Satpanth Sanatan Vedic Religion are not confined to people from K. K. P. (Kutch Kadva Patidar) community only. People from communities like Rabari, Lohana (Khoja), Brahman, Gujjar, Koli Patel, Muslims etc. believe in Satpanth religion. K K P Satpanth Sanatan Samaj is a very small organisation of Kadva Patidars of Kutch region. It cannot give any clarification of people from other communities. The disclaimer published K K P Santpanth Sanatan Samaj has not real meaning and has absolutely no standing at all.
 

તો આવા સંજોગોમાં શ્રી ક.ક.પા. સતપંથ સનાતન સમાજ દ્વારા એવું નિવેદન કરવું કે “સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મના અનુયાયીઓ” અને “નિષ્કલંકી નારયણ ભગવાનના શ્રધાળુઓ” ને “પીર શ્રી પીરઝાદા સૈય્યદ સમ્શુદ્દીન સાથે” “કોઈ પણ જાતના લેવા-દેવા નથી”, તેમજ જન્નત નશીન પીર માટે તેમના અનુયાયીઓના  દિલની કોમલ અને પાક ભાવનાને  “સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે” એમ કહેવું એ પીરની અવમાનના છે, અનુયાયીઓની લાગણીને દુભાવાનો પ્રયત્ન છે અને સત્યથી વેગળું છે.
In light of the above, the disclaimer published K K Satpanth Santan Samaj that “followers of Satpanth Sanatan Vedic religion ” and “believers of Nishkalanki Narayan Bhagwan” have “nothing to do” “Pir Shri Prizada Saiyyad Shamshuddin” is nothing but disrespecting the Pir, to hurt the feels of his followers and something other than truth.

હવે, ઉપર જણાવેલ વસ્તુ હકીકત જાણ્યા બાદ ચોખ્ખું સમજાઈ આવે છે કે “પીરાણા સતપંથ” જેનું બીજું નામ “સતપંથ સનાતન વૈદિક ધર્મ” છે, તેના ધર્મ ગુરૂ એક મુસલમાન સૈય્યદ છે. હાલના ગાદીપતી (“સજ્જાદ નશીન”) ધર્મ ગુરૂ નું નામ છે, “પીર શ્રી પીરઝાદા સૈય્યદ સલાઉદ્દીન શમશુદ્દીન બાવા ખાકી”
Thus, after understanding the above facts, it becomes very clear that the religious head of “Pirana Satpanth religion” alias “Satpanth Sanatan Vedic Religion” is a Muslim Saiyyed. At present name of the person siting on the seat,  the 15th heir (“Sajjad Nashin”) , is “Pir Shri Pirzada Saiyyed Sallauddin Shamshuddin Bawa Khaki”

 
લોકો, પીરાણા સતપંથની સચ્ચાઈથી, વાકેફ રહે તેના માટે આ ઈમેઈલ મોકલવામાં આવ્યો છે.
This email has been circulated to make people aware about the true facts of Pirana Satpanth.

https://archive.org/details/Series36-piranaSatpanthsReligiousHeadIsAMuslim
Real Patidar
www.realpatidar.com


Download / Print / View full article, attachments [Best Option]:
http://www.box.net/shared/0bc4sn0zlk35lfofpres

Leave a Reply

One thought on “Series 36 -Pirana Satpanth’s religious head is a Muslim / પીરાણા સતપંથના ધાર્મિક ગુરૂ એક મુસલમાન”

Discover more from RealPatidar.com - Unravel Truth

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading